Διαφορές Net Metering & Net Billing: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

net metering & net billing

Καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν καθημερινά όλο και μεγαλύτερο έδαφος, τα οικιακά φωτοβολταϊκά έχουν αναδειχθεί ως δημοφιλής επιλογή για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα και τους λογαριασμούς ενέργειας. Με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τα ευνοϊκά κίνητρα, περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στρέφονται στην ηλιακή ενέργεια για να παράγουν τη δική τους καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Net Metering

Στα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα, διενεργείται συμψηφισμός της παραχθείσας ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στο κτίριο του αυτοπαραγωγού. Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης δύο μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ο ένας μετράει την ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο και ο άλλος την ενέργεια που παρέχει το δίκτυο. Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδει ο προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Σε περίπτωση που η διαφορά της απορροφημένης ενέργειας με την εγχεόμενη είναι θετική, αποδίδεται η καθαρή ενέργεια που καταλογίζεται από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στον λογαριασμό.

Σε περίπτωση που η διαφορά είναι μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ αν η διαφορά είναι αρνητική, πάλι δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια και η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια. Η εγχεόμενη ενέργεια δεν αποζημιώνεται ούτε αποδίδονται εγγυήσεις προέλευσης. Για τον λόγο αυτό τα συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού διαστασιολογούνται έτσι ώστε η ετήσια παραγωγή τους να προσεγγίζει την ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης. 

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Net Metering είναι η ικανότητα του να «αποθηκεύει» την ενέργεια που δεν ιδιοκαταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο για διάστημα έως τρία έτη, όπου και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Ουσιαστικά επιτρέπει στους ιδιοκτήτες του σπιτιού ή της επιχείρησης να χρησιμοποιούν το δίκτυο ως δωρεάν μπαταρία.  Αυτό φυσικά αποτελεί αγκάθι για το δίκτυο καθώς η πλεονάζουσα παραγωγή εγχέεται στο δίκτυο σε ώρες χαμηλών χονδρεμπορικών τιμών, από την κατά κανόνα ακριβότερη ενέργεια τις βραδινές ώρες που χρειάζονται για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των πελατών τους. Ως λύση στο παραπάνω πρόβλημα έρχεται να δώσει το Νet Billing, στο πλαίσιο του οποίου ο συμψηφισμός θα γίνεται στη βάση της αξίας της παραγόμενης – καταναλισκόμενης.

Net Billing

Στο νέο σχήμα παραγωγής Net Billing η περίσσια ενέργεια που δεν ταυτοχρονίζεται  θα μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση ή να τιμολογείται και να πωλείται στην αγορά σε τιμή χαμηλότερη από αυτή που αγοράζει ο καταναλωτής.  Δικαίωμα εγκατάστασης θα έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα. Οι βασικές πτυχές του σχήματος Net Billing είναι οι εξής: όλη η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σταθμό διοχετεύεται στη ζήτηση του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Εάν η παραγωγή ενέργειας υπολείπεται της ζήτησης, τότε αυτή καλύπτεται από το δίκτυο. Η πλεονάζουσα ενέργεια πωλείται στο δίκτυο σε προκαθορισμένη τιμή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ αυτοπαραγωγού και παρόχου.  Το κόστος της ενέργειας που αντλείται από το δίκτυο συμψηφίζεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην ενέργεια που πωλείται. Οι τρέχουσες τιμές αναφοράς για φωτοβολταϊκά με εγκατεστημένη ισχύ έως 1MWp μέχρι και τις 31/08/2024 θα είναι στα 65,74€/MWh.

Virtual Net Billing

Με το Virtual Net Billing δίνεται η δυνατότητα η εγκατάσταση παραγωγής του φωτοβολταϊκού συστήματος και η εγκατάσταση κατανάλωσης να βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο. Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Οι σταθμοί παραγωγής μπορούν να εγκαθίστανται σε οποιαδήποτε Περιφέρεια, ανεξαρτήτως που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης. Μία επιχείρηση μπορεί ακόμα να συμμετέχει και σε Ενεργειακή Κοινότητα με την προϋπόθεση ότι το 50%+1 των μελών να έχουν εγγύτητα στην περιοχή που η Κοινότητα ασκεί τις δραστηριότητες της. 

Συμπέρασμα:

  • Στο Net Metering συμψηφίζονται κιλοβατώρες, ενώ στο Net Billing συμψηφίζονται λογαριασμοί ρεύματος.
  • Ο ενεργειακός συμψηφισμός στο net-metering αφορά το σύνολο της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας, ενώ στο net-billing αφορά μόνο το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας που ιδιοκαταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο.
  • Στο Net Metering η παραγόμενη ενέργεια που δεν ιδιοκαταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο αποθηκεύεται στο δίκτυο για διάστημα έως τριών ετών όπου και γίνεται η τελική εκκαθάριση ενώ στο Net Billing η πλεονάζουσα ενέργεια αποζημιώνεται.
  • Στο Net Metering τα ανώτατα όρια ισχύος Φωτοβολταϊκού σταθμού είναι 10.8kW για οικιακούς καταναλωτές και 100kW για επιχειρήσεις, ενώ στο Net Billing δεν έχουν τεθεί όρια.
  • Για επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται το Virtual Net Metering, ενώ το Virtual Net Billing θα μπορεί να εφαρμόζεται από μία μόνο επιχείρηση ή και από Ενεργειακές Κοινότητες.

Δείτε περισσότερα