Φωτοβολταϊκά έργα

Ανάπτυξη φακέλου

Η Skordoulis engineering είναι δίπλα σας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του φωτοβολταϊκού σταθμού, ξεκινώντας από την επιλογή του χώρου εγκατάστασης, συνεχίζοντας με την διαδικασία αδειοδότησης και τις μελέτες, έως και την κατασκευή και συντήρησή του. 

Ο φάκελος αδειοδότησης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες και μελέτες όπως: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άδεια Δόμησης Μικρής Κλίμακας, Τεχνική Μελέτη Λειτουργίας του Σταθμού, Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης, Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων , των μετατροπέων και του οικίσκου καθώς και Μονογραμμικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο του Φ/Β Σταθμού.  

Κατασκευή

Η τεχνογνωσία, το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό και η επιλογή των κατάλληλων υλικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου, διασφαλίζουν τη ποιότητα και την άρτια απόδοση των κατασκευών μας σε βέλτιστο χρόνο.

Ταυτόχρονα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων μας, καθώς και των επισκεπτών στους χώρους εγκατάστασης , τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής. 

Συντήρηση

«Η συντήρηση των Φ/Β σταθμών διασφαλίζει την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής τους απόδοσης.»

Γιατί συντήρηση;

  • Διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση της εγκατάστασης και η αδιάλειπτη λειτουργίας της.
  • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων και βλαβών.
  • Άμεση διάγνωση και εντοπισμός τυχούσας βλάβης ή δυσλειτουργίας. 
  • Επιβράδυνση γήρανσης του εξοπλισμού .
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του εξοπλισμού σε περίπτωση σοβαρής βλάβης. 
  • Μείωση του χρόνου ενασχόλησης του πελάτη με την εγκατάσταση. 
  • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων με το ιστορικό παραγωγής με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
  • Αύξηση της μεταπολιτικής αξίας της εγκατάστασης.

Μέσω της τηλεμετρίας αναλαμβάνουμε σε καθημερινή βάση τον απομακρυσμένο έλεγχο των φωτοβολταϊκών σταθμών ώστε να λαμβάνουμε σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή και τα σφάλματα , με στόχο να επεμβαίνουμε άμεσα για την άμεση αποκατάσταση τους.  

 

Ενεργειακός συμψηφισμός (Net Metering)

Με τον όρο Net Metering, εννοούμε τον ενεργειακό συμψηφισμό της παραχθείσας ενέργειας με την καταναλωθείσα στο κτίριο του αυτοπαραγωγού. Ο συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδει ο προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο λογαριασμό του ετήσιου κύκλου. Σε περίπτωση που η διαφορά της απορροφημένης ενέργειας με την εγχεόμενη είναι θετική αποδίδεται η καθαρή ενέργεια που καταλογίζεται από τον προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στον λογαριασμό. Σε περίπτωση που η διαφορά είναι μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ αν η διαφορά είναι αρνητική, πάλι δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια και η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εξερχόμενη (εγχεόμενη) ενέργεια.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να είναι και εικονικός. Σε αυτή τη περίπτωση είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από έναν σταθμό παραγωγής με την απορροφώμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός η εγκατάσταση να είναι στον ίδιο, ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης και να συνδέεται ηλεκτρικά με αυτή, όπως συμβαίνει στον κλασσικό ενεργειακό συμψηφισμό.