Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και ένα άτομο  είναι υποχρεωμένη να συνάψει σύμβαση εργασίας με τεχνικό ασφαλείας. 

Ο ΤΑ έχει ρόλο συμβουλευτικό προς την επιχείρηση. Οι υποδείξεις στις οποίες προβαίνει ο μηχανικός καταγράφονται και γραπτά σε βιβλίο που προβλέπονται νομοθετικά για τις οποίες ο εκπρόσωπος της επιχείρησης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Υποχρεώσεις τεχνικού ασφαλείας :

  • Έλεγχος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας
  • Συμβουλές για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων
  • Επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας και ενημέρωση των εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας
  • Έλεγχος των εργαζομένων αν τηρούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Εποπτεία της άσκησης πυρασφάλειας και συναγερμού
  • Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων