Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου (ΗΤΚ) θεσπίστηκε, από την 1η Ιανουαρίου του 2021 , και είναι η διαδικασία κατά την οποία δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα : 

  • Στέλεχος οικοδομικής άδειας του κτιρίου 
  • Σχέδια της άδειας 
  • Οποιαδήποτε αναθεώρηση αδείας 
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 
  • Σχέδια Κατόψεων
  • Έντυπο ελέγχου αρχιτεκτονικής μελέτης
  • Έντυπο ελέγχου στατικής μελέτης
  • Έντυπο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων