Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Προθεσμία για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας • Τι θα καλύπτει

Προθεσμία υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος “Εξοικονομώ-Επιχειρώ” έθεσε επίσημα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζουμε πως το “Εξοικονομώ-Επιχειρώ” απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ), σε μικρές επιχειρήσεις (οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ) και σε μεσαίες επιχειρήσεις (οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ).

Στη διαδικασία της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος, το ΥΠΕΝ απέστειλε πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», η οποία αφορά στο “Εξοικονομώ-Επιχειρώ“.

Σύμφωνα με την πρόσκληση η οποία εστάλη την Τρίτη 10/01, “η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης“, ενώ η υποβολή προσφοράς για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης. Με τα δύο ανωτέρω δεδομένα, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία υπογραφεί άμεσα η σχετική σύμβαση, η παράδοση του πληροφοριακού συστήματος μπορεί να φτάσει συμβατικά στη μέση του Μαρτίου ή και αργότερα.

Σημειώνουμε πως βάσει της πρόσκλησης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να καλύπτει:

 1. την καταγραφή και εισαγωγή δεδομένων όλων των διαδικασιών από την υποβολή των προτάσεων μέχρι και την πληρωμή των ποσών της ενίσχυσης,
 2. την τήρηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραστατικών, κατά το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των ενισχύσεων,
 3. τη δυνατότητα διασύνδεσης με το ΟΠΣ ΤΑΑ για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την παρακολούθηση των Δράσεων και της εκπλήρωσης Οροσήμων, Στόχων και Δεικτών,
 4. τη δυνατότητα διασύνδεσης με το ΠΣΣΚΕ Ήσσονος Σημασίας, όπου απαιτείται,
 5. την κάλυψη απαιτήσεων για την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο των πληροφοριών, την ακεραιότητα των δεδομένων, την αδιάλειπτη λειτουργία της και τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, βάσει των διεθνώς προτύπων ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 2007:2013.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της πρόσκλησης του ΥΠΕΝ:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση υλοποίησης σύμβασης με τίτλο «Πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’ 106).
 2. Το Π.Δ. 2/2021 (Α΄2/05.01.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
 3. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
 4. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Το Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α’/21.03.2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».
 6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Το Ν. 4270/2014 (Α΄143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Το Ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 9. Τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.».
 10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 «για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» (L 57/17).
 11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
 12. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
 13. Την υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»).
 14. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
 15. Τη με αριθμό 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31.12.2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί αντικατάστασης της υπ’αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ.αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β ́1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»
 16. Την ΚΥΑ με αριθμό 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ2857/Β ́/2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ2573/τ.Β ́)»
 17. Την υπ’ αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/ 4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν».
 18. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/ 28.9.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.».
 19. Την υπ’ αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
 20. Την υπ’ αριθ. 17642/10.2.2021 εγκύκλιο για έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2022-2024 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ειδικότερα την παράγραφο 5.14. Ένταξη έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 21. Την υπ’ αριθ. 35259/24.03.2021 ΚΥΑ (Β 1197) «Σύσταση και Λειτουργία Λογαριασμού για την εθνική χρηματοδότηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 22. Το υπ. αριθ. 67335/08.06.2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Μέθοδος Παρακολούθησης έργων Ελλάδα 2.0.
 23. Την με αριθ. 157359 ΕΞ 2022/27.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΤΒ1Η-ΤΛΖ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την «Ένταξη του Έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Τεχνική Βοήθεια (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
 24. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Τεχνική Βοήθεια (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΠΡΟΣΚΑΛOYME

Την εταιρεία με την επωνυμία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Αντώνη Τρίτση 21, με ΑΦΜ 082964412, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, για την υποβολή προσφοράς προκειμένου να συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών για το έργο «Πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Το ανωτέρω νομικό πρόσωπο καλείται για την υποβολή προσφοράς παροχής υπηρεσιών για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118, παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και με δεδομένο ότι διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο του έργου.

Στόχος του υπό ανάθεση έργου είναι η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΤΑΑ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΤΑΑ για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι και την ολοκλήρωση και πληρωμή των σχετικών έργων, ενώ θα καλύπτει και τις τυχόν μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των ενισχύσεων. Επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με το ΟΠΣ ΤΑΑ, καθώς και με ΠΣΣΚΕ Ήσσονος Σημασίας, όπου απαιτείται.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ειδικότερα απαιτείται χρήση υπάρχουσας ή δημιουργία νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (“HΠΔΕ”), οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτει:

 1. την καταγραφή και εισαγωγή δεδομένων όλων των διαδικασιών από την υποβολή των προτάσεων μέχρι και την πληρωμή των ποσών της ενίσχυσης,
 2. την τήρηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων των Δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραστατικών, κατά το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των ενισχύσεων,
 3. τη δυνατότητα διασύνδεσης με το ΟΠΣ ΤΑΑ για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για την παρακολούθηση των Δράσεων και της εκπλήρωσης Οροσήμων, Στόχων και Δεικτών,
 4. τη δυνατότητα διασύνδεσης με το ΠΣΣΚΕ Ήσσονος Σημασίας, όπου απαιτείται,
 5. την κάλυψη απαιτήσεων για την εμπιστευτικότητα, το απόρρητο των πληροφοριών, την ακεραιότητα των δεδομένων, την αδιάλειπτη λειτουργία της και τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, βάσει των διεθνώς προτύπων ISO/IEC 27001:2013 και ISO/IEC 2007:2013.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα αρχή τις υπηρεσίες που θα του ζητούνται και οι οποίες περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια του έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του Αναδόχου κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται αιτιολογημένα να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης του έργου.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση υλοποιείται μέσω της υποβολής του κάτωθι Παραδοτέου:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : Ως τη λήξη της σύμβασης

Δημιουργία νέας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (“HΠΔΕ”).

Η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου, η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει το ποσό των 30.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικό ποσό 37.200,00 €. Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει το ποσό αυτό δε γίνεται αποδεκτή. Η αμοιβή του Αναδόχου θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Επιχειρήσεις – Τεχνική Βοήθεια (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183817)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αμοιβή θα καταβληθεί με την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του νόμου 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.

Παρακαλούμε όπως, με βάση τα ανωτέρω, μας υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά εντός πέντε ημερών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωνσταντίνος Σκρέκας

ΠΗΓΗ : b2green.gr

Δείτε περισσότερα